Диплом - правовое регулирование закупок товаров (работ, услуг) при строительстве (АУ)

Диплом - правовое регулирование закупок товаров (работ, услуг) при строительстве (АУ)

(Код: 999806484)

Цена: 70,00 BYN

Предмет: Дипломы - готовые и на заказ
Дата написания: 2021


Поделиться в социальных сетях

ОГЛАВЛЕНИЕ
РЕФЕРАТ …… 3
ВВЕДЕНИЕ …6
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ…9
ГЛАВА 1 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАКУПОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ …10
1.1 Понятие и правовая природа закупок в строительстве …10
1.2 Субъектный состав процедур закупок в строительстве …18
ГЛАВА 2 РАБОТЫ, УСЛУГИ КАК ПРЕДМЕТ ЗАКУПОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ …28
2.1 Порядок и особенности организации и проведения подрядных торгов в строительстве …28
2.2 Порядок и особенности организации и проведения переговоров в строительстве … 38
ГЛАВА 3 ТОВАРЫ КАК ПРЕДМЕТ ЗАКУПОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ …. 49
3.1 Торги на закупку товаров при строительстве …49
3.2 Биржевые торги при закупке товаров при строительстве … 55
3.3 Порядок и особенности организации и проведения переговоров при закупке товаров при строительстве … 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ … 71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ … 74

РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 78 страниц, 60 источников
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР, ЗАКУПКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПОДРЯДНЫЕ ТОРГИ, ПЕРЕГОВОРЫ, ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих задач:
1. установить понятие и правовую природу закупок в строительстве;
2. исследовать субъектный состав процедур закупок в строительстве;
3. рассмотреть порядок и особенности организации и проведения подрядных торгов в строительстве;
4. проанализировать порядок и особенности организации и проведения переговоров в строительстве;
5. изучить торги на закупку товаров при строительстве;
6. исследовать биржевые торги при закупке товаров при строительстве;
7. исследовать порядок и особенности организации и проведения переговоров при закупке товаров при строительстве.
Объектом исследования являются урегулированные нормами права общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения хозяйственного договора на торгах в Республике Беларусь.
Методы исследования: общенаучный диалектический метод познания, а также частно-научные методы (исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой, статистический, правового моделирования и другие).
Полученные результаты и их новизна: установлена правовая сущность системы заключения хозяйственного договора на торгах; проведена классификации субъектного состава процедур закупок в строительстве; внесены предложения по совершенствованию законодательства.
Дипломное исследование выполнено соискателем лично, без участия других лиц. Автором выдвинуты и обоснованы самостоятельные теоретические положения и выводы, сформулированы практические рекомендации. В процессе исследования были использованы достижения отечественной и зарубежной науки, а также материалы правоприменительной деятельности.

РЭФЕРАТ
Дыпломная праца: 78 старонак, 60 крыніц
ГАСПАДАРЧЫ ДАГАВОР, ЗАКУПКІ ПРЫ БУДАЎНІЦТВЕ, ПАДРАДНЫЯ ТАРГІ, ПЕРАМОВЫ, ТАВАРЫ, ПРАЦЫ, ПАСЛУГІ, БІРЖАВЫЯ ТАРГІ, УДАСКАНАЛЕННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА
Мэта дыпломнага даследавання заключаецца ў комплексным усебаковым аналізе тэорыі і практыкі прававога рэгулявання і асаблівасцяў заключэння гаспадарчага дагавора на таргах у Рэспубліцы Беларусь, а таксама распрацоўцы прапаноў па ўдасканаленні сістэмы заключэння гаспадарчага дагавора на таргах.
Дасягненне пастаўленай мэты прадугледжвае пастаноўку і вырашэнне наступных задач:
1. ўсталяваць паняцце і прававую прыроду закупак у будаўніцтве;
2. даследаваць суб'ектны склад працэдур закупак у будаўніцтве;
3. разгледзець парадак і асаблівасці арганізацыі і правядзення падрадных таргоў у будаўніцтве;
4. прааналізаваць парадак і асаблівасці арганізацыі і правядзення перамоў у будаўніцтве;
5. вывучыць таргі на закупку тавараў пры будаўніцтве;
6. даследаваць біржавыя таргі пры закупцы тавараў пры будаўніцтве;
7. даследаваць парадак і асаблівасці арганізацыі і правядзення перамоў пры закупцы тавараў пры будаўніцтве.
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца ўрэгуляваныя нормамі права грамадскія адносіны, якія складваюцца ў працэсе заключэння гаспадарчага дагавора на таргах у Рэспубліцы Беларусь.
Метады даследавання: агульнанавуковы дыялектычны метад пазнання, а таксама прыватна-навуковыя метады (гістарычны, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававой, статыстычны, прававога мадэлявання і іншыя).
Атрыманыя вынікі і іх навізна: устаноўлена прававая сутнасць сістэмы заключэння гаспадарчага дагавора на таргах; праведзена класіфікацыі суб'ектнага складу працэдур закупак у будаўніцтве; унесены прапановы па ўдасканаленні заканадаўства.
Дыпломнае даследаванне выканана суіскальнікам асабіста, без удзелу іншых асоб. аўтарам вылучаны і абгрунтаваныя самастойныя тэарэтычныя палажэнні і высновы, сфармуляваны практычныя рэкамендацыі. У працэсе даследавання былі выкарыстаныя Дасягненні айчыннай і замежнай навукі, а таксама матэрыялы правапрымяняльнай дзейнасці.

REPORT
Thesis: 78 pages, 60 sources
BUSINESS CONTRACT, CONSTRUCTION PROCUREMENT, CONTRACT BIDDING, NEGOTIATIONS, GOODS, WORKS, SERVICES, STOCK TRADING, IMPROVEMENT OF LEGISLATION
The purpose of the thesis consists in a comprehensive analysis of the theory and practice of legal regulation and features of the conclusion of a business contract at auction in the Republic of Belarus, as well as the development of proposals for improving the system of concluding a business contract at auction.
Achieving this goal involves setting and solving the following tasks:
1. establish the concept and legal nature of procurement in construction;
2. investigate the subject composition of procurement procedures in construction;
3. consider the procedure and features of the organization and conduct of contract tenders in construction;
4. analyze the procedure and features of the organization and conduct of negotiations in construction;
5. study the bidding for the purchase of goods during construction;
6. to investigate the exchange trading in the purchase of goods during construction;
7. to investigate the procedure and features of the organization and conduct of negotiations in the procurement of goods during construction.
The object of research is the social relations regulated by the norms of law, which are formed in the process of concluding an economic contract at auction in the Republic of Belarus.
Research methods: general scientific dialectical method of cognition, as well as private scientific methods (historical, formal legal, comparative legal, statistical, legal modeling, and others).
The results obtained and their novelty: the legal essence of the system of concluding an economic contract at auction is established; the classification of the subject composition of procurement procedures in construction is carried out; proposals for improving the legislation are made.
The diploma research was carried out by the applicant personally, without the participation of other persons. The author put forward and justified independent theoretical positions and conclusions, formulated practical recommendations. In the course of the study, the achievements of domestic and foreign science, as well as materials of law enforcement activities were used.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Конкурсная система размещения заказов на работы, услуги и поставки является одним из главных инструментов создания конкурентной среды в Республике Беларусь. Конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг является обязательным условием для размещения заказов в странах с развитой и развивающейся рыночной экономикой.В действующем механизме рыночного хозяйства значение торгов можно определить следующим: они помогают развитию внешней и внутренней торговли страны, и, как следствие, обеспечивают более высокий рост развития национальной экономики. Использование тендеров в Республике Беларусь помогает эффективно осуществлять операции купли-продажи и покупателям, и продавцам большой группы. Среди многочисленных инструментов организованной торговли тендеры появились позже других. Тем не менее, в настоящее время они имеют наибольшее экономическое значение.

Тендер – основной способ проведения закупок. Это способ выдачи заказов на поставку товаров, предоставление услуг или проведение подрядных работ по заранее объявленным в конкурсной документации условиям, в оговоренные сроки. В Беларуси проведение тендера базируется на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Итогом проведения тендера является заключение контракта с победителем.

Победитель – это участник, подавший предложение, соответствующее – требованиям предквалификационной документации, конкурсной документации и содержащее наилучшие условия (не обязательно – минимальное по цене). Вопрос проведения или не проведения тендера не ставится в условиях цивилизованного рынка, поскольку он является необходимыми для обеих сторон. Для заказчика – это возможность выбрать наилучшего по сроку, стоимости и качеству претендента, а для участников – это шанс показать свой профессиональный уровень, заключить договор и в будущем использовать факт победы как элемент саморекламы и подтверждения деловой репутации.

При изучении процесса заключения хозяйственного договора на торгах, следует обратить внимание и на зарубежный опыт. Детально этот вопрос будет рассматриваться в первой главе настоящей дипломной работы. Однако, следует отметить, что в рамках стремительного увеличения масштабов инфраструктурного строительства в развивающихся странах перспективы международной тендерной деятельности представляются весьма благоприятными. Количество проводимых тендеров и фирм-участниц в них перманентно растет, расширяется также круг товаров и услуг, реализуемых с помощью торгов, укрупняются заключаемые контракты, появляются новые организационные формы проведения тендеров, совершенствуются условия и проведения.

Немаловажным является внимание к тендерам со стороны многосторонних организаций, таких как ООН. Они стремятся усовершенствовать механизм проведения тендеров и содействовать распространению се передовых примеров по всему миру. Евросоюз также разрабатывает механизмы улучшения тендерной практики в региональных объединениях. На данный момент международные тендеры в Республике Беларусь недостаточно используются в целях расширения и совершенствования структуры экспорта и оптимизации импорта. Несмотря на все принимаемые меры, накопленный мировой опыт их проведения не используется в должной мере.

В связи с задачей перехода экономики Беларуси на передовой путь развития, проблема повышения эффективности поведения тендеров является как никогда актуальной. Видится необходимым усовершенствовать проведение конкурсной процедуры. Расширение возможности участия Республики Беларусь в зарубежных тендерах позволит вовлечь во внешнеэкономическую деятельность отечественную промышленность и сферу услуг, это поспособствует росту продаж высокотехнологичной продукции, объектов промышленной собственности и различных видов деловых услуг (строительных, лизинговых, инженерных, в технических областях и других). В результате это приведет к диверсификации экспорта и увеличению в нем доли наукоемких продуктов.

Объектом исследования являются урегулированные нормами права общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения хозяйственного договора на торгах в Республике Беларусь.
Предмет исследования составляют научные концепции, идеи, взгляды и теоретические разработки по вопросам заключения хозяйственного договора на торгах в Республике Беларусь; материалы правоприменительной деятельности государственных органов в рассматриваемой области; статистические данные.
Цель дипломного исследования заключается в комплексном всестороннем анализе теории и практики правового регулирования и особенностей заключения хозяйственного договора на торгах в Республике Беларусь, а также разработке предложений по усовершенствованию системы заключения хозяйственного договора на торгах.

Методологической основой исследования является общенаучный диалектический метод познания и вытекающие из него частно-научные методы: системный, логический, технико-юридический. Кроме того, при исследовании темы дипломной работы использован метод сравнительного правоведения, в рамках которого сопоставляется соответствующее нормативно-правовое регулирование рассматриваемых проблем закупок в строительстве в различных сферах экономической деятельности.

Источниками информации для написания дипломной работы по теме послужили базовая учебная литература, фундаментальные теоретические труды крупнейших мыслителей в рассматриваемой области, результаты практических исследований видных отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных и периодических изданиях, посвященных тематике закупок в строительстве, справочная литература, прочие актуальные источники информации.

Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных правоведов как в области общей теории права, так и отраслевых юридических и экономических наук. Среди них следует выделить работы известных современных ученых: 3.П. Румянцевой, О.А. Беляевой, А.Н. Асаул, В.В. Бузыревой, Е.М. Лезиной, Ю.Ф. Семенова, И.В. Колесникова, А.Е. Иванова, П.М. Тарабаева, В.М. Малочко, Д.А. Чваненко, М.А. Матвеевой и других.
Научная новизна исследования заключается в установлении правовой сущности системы заключения хозяйственного договора на торгах; проведенной классификации субъектного состава процедур закупок в строительстве; проанализированной нормативно-правовой базе в области порядка и организации, и проведения переговоров и подрядных торгов в строительстве в Республике Беларусь; внесении предложений по совершенствованию законодательства в указанной области.

Структура и объем дипломной работы. Структура работы подчинена цели и задачам научного исследования. Диплом состоит из введения, общей характеристики работы, обзора литературных источников по теме, трех глав, заключения и библиографического списка. Работа изложена на 78 страницах. Библиографический список занимает 5 страниц и включает список использованных источников (60 наименований).

На сайте представлено только краткое содержание студенческой работы "Диплом - правовое регулирование закупок товаров (работ, услуг) при строительстве (АУ)", чтобы получить полную версию в формате Word нужно заполнить форму заказа или связаться с нами по телефону.

КурсачБай гарантирует, что приобретенная готовая работа будет соответствовать описанию и объему, заявленному на нашем сайте. Размещенные на КурсачБай готовые проекты предназначены для ознакомительных целей. Доработки на готовые работы не распространяются (ни платные ни бесплатные). Если Вам не подходи вариант покупки готовой работы, вы можете обратиться к нам за написанием новой.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Контакты